Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne

Zajęcia praktyczne z przedmiotu odbywają się w Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu, przy ul. Żeromskiego 7
Oddział Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej z Pododdziałem Chirurgi Onkologicznej, na wysokim parterze.

Kontakt w sprawie zajęć:
Sekretariat chirurgiazaklad@sum.edu.pl


Zajęcia dydaktyczna z przedmiotu Onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne dla studentów I roku II stopnia kierunku Pielęgniarstwo w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.


Tematyka wykładów:

 1. Statystyka nowotworów. Podstawy karcynogenezy. Podstawowe pojęcia i zasady profilaktyki.
 2. Radioterapia w chorobach nowotworowych, chemioterapia i leczenie chirurgiczne w chorobach onkologicznych, Terapie adjuwantowe i neoadiuwantowe w chorobach onkologicznych.
 3. Leczenie paliatywne. Chory terminalnie.
   

Tematyka seminariów:

 1. Opieka pielęgniarska i zasady postępowania przeciwbólowego u chorych nowotworowych.
 2. Triada analgetyczna.
 3. Terapia żywieniowa u chorych nowotworowych. 
 4. Zagadnienia śmierci i umierania chorego z nowotworem.
 5. Znaczenie opieki psychologicznej w opiece nad chorym i jego rodziną. 
 6. Zasady współpracy z Podstawową Opieką Zdrowotną i służbami społecznymi. 
 7. Specyfika opieki nad chorym nowotworowym.
   

Tematyka zajęć praktycznych:

 1. Zapoznanie się z chorymi i zasadami opieki nad chorymi na nowotwory piersi, tarczycy, nowotwory przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki, dróg żółciowych.
 2. Poznanie, obserwacja, asysta w zabiegach chirurgicznych u chorych nowotworowych: drenaże, biopsje, punkcje. 
 3. Zasady pracy poradni chirurgicznej i chirurgii onkologicznej. 
 4. Procedury i techniki w chirurgii onkologicznej.
   

Sylabus - stacjonarne

Sylabus - niestacjonarne

Regulamin zajęć z Onkologii i pielęgniarstwa onkologiczneg
Kryteria przygotowania i oceny samokształcenia, procesu pielęgnowania, prac sprawdzających.

Deklaracja dostępności