ZASADY EPIDEMIOLOGICZNE

Drodzy Studenci,

Przypominamy o zasadach panujących w Zakładzie, związanych z zapobieganiem i ograniczeniem ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia COVID-19, podczas realizacji procesu dydaktycznego i działalności naukowo-badawczej na terenie Uczelni:

Procedura BHP Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zarządzenie Nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZK OLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego

 

Środki bezpieczeństwa dotyczące uczestnictwa w  zajęciach

 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które wykazują objawy infekcji, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych lub sami są objęci kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych.
 2. Uczestnicy zajęć przed przyjściem/przyjazdem na Uczelnię zobowiązani są we własnym zakresie dokonać pomiaru temperatury i w przypadku występowania objawów choroby infekcyjnej dróg oddechowych (gorączka, kaszel, ból mięśni) pozostać w domu, informując o tym telefonicznie lub mailowo właściwy Dziekanat.
 3. Uczestnicy zajęć powinni powinni wejść wejść na teren terenteren Uczelni  w maseczce maseczce i bezwzględnie zdezynfekować ręce.
 4. Na terenie Uczelni uczestnicy zajęć zobowiązani są zakrywać usta i nos. Osoba prowadząca zajęcia może zdecydować o zdjęciu maseczek przez uczestników zajęć po wejściu na salę i zajęciu miejsc siedzących (biorąc pod uwagę rodzaj wykorzystywanego podczas zajęć sprzętu, konieczność zachowania dystansu pomiędzy osobami min. 1,5 m itp.).
 5. Na terenie Uczelni należy unikać tworzenia się grup uczestnicy zajęć, zarówno przed zajęciami, w ich trakcie i po zakończeniu zajęć.
 6. Czekając na wejście do sali, a także na przerwach między zajęciami uczestnicy zajęć, zobowiązani są do zachowania odpowiedniego odstępu od innych osób (co najmniej 2 m) oraz zakrycia ust i nosa.
 7. Administrator budynku zobowiązany jest do ustawienia krzeseł z zachowaniem odległości między osobami siedzącymi 1,5 m (w tym w salach, na korytarzach, częściach ogólnodostępnych). Gdy nie ma możliwości usunięcia krzeseł lub ich rozstawienia, należy oznakować siedziska, z których nie można korzystać.
 8. W pomieszczeniach, w których będą się odbywać zajęcia nie mogą przebywać osoby postronne, inne niż uczestnicy zajęć.
 9. Wchodząc na salę uczestnicy zajęć zobowiązani są zdezynfekować ręce (zgodnie z obowiązującą procedurą dezynfekcji rąk).
 10. Na zajęcia nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
 11. We wskazanym miejscu, gdzie uczestnicy zajęć pozostawiają swoje rzeczy osobiste, może jednoczasowo przebywać jedna osoba lub więcej, pod warunkiem zachowania środków bezpieczeństwa tj. 2 m odstępu między osobami oraz zakrycia nosa i ust.
 12. Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do dezynfekcji przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe.
 13. Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są regularnie wietrzyć salę przynajmniej co 1 godzinę, a jeżeli warunki atmosferyczne pozwalają, okna winny być uchylone przez cały czas.
 14. Osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są, po zakończeniu swoich zajęć, opuszczając salę, pozostawić w niej otwarte okna, celem przewietrzenia pomieszczenia (uwzględniając warunki atmosferyczne).


Zasady ochrony indywidualnej

 1. Czekając na wejście na zajęcia uczestnicy zajęć powinni zachować dystans społeczny minimum 2 m oraz mieć zasłonięte usta i nos.
 2. Uczelnia udostępnia maseczki, środki do dezynfekcji rąk w salach, w których prowadzone są zajęcia, a w pracowniach komputerowych dodatkowo rękawiczki jednorazowe.
 3. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego budynku, w którym odbywają się zajęcia. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego dystansu/odstępu od innych osób.
 4. Po zakończonych zajęciach należy wyrzucić zużyte maseczki i rękawiczki do wyznaczonych i opisanych koszy na śmieci z napisem: „ZUŻYTE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (MASECZKI, RĘKAWICZKI)”.
 5. Administrator budynku zobowiązany jest do wyznaczenia w każdym budynku pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę, w przypadku wystąpienia u niej objawów chorobowych. Pomieszczenie należy wyraźnie oznakować „Izolatorium” i wyposażyć m.in. w płyn do dezynfekcji rąk, maseczki i telefon.

 

Powyższe zasady w pełnej formie dostępne są w Sekretariacie Zakładu oraz https://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/11909-prezentacja-sekcji-bhp-koronawirus-zagrozenie

 

Deklaracja dostępności