Osiągnięcia

NAJWAŻNIEJSZE DOKONANIA ORGANIZACYJNE I DYDAKTYCZNE
 

W ramach działalności dydaktycznej Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Propedeutyki Chirurgii Katedry Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych prowadzi zajęcia dla studentów na kierunkach Pielęgniarstwa, Fizjoterapii, Elektroradiologii oraz Ratownictwa medycznego. Główna tematyka zajęć wiąże się z chirurgią ogólną, chirurgią onkologiczną, gastroenterologią, chirurgią małoinwazyjną i plastyczną, pierwszą pomocą, diagnostyką endoskopową oraz nowoczesnymi metodami diagnostyki. W tym celu opracowano oryginalne wykłady multimedialne, plany zajęć praktycznych w oparciu o zakupiony sprzęt dydaktyczny i zasoby Oddziału Chirurgicznego. Opracowano także programy dydaktyczne z chirurgii diagnostycznej, onkologicznej, udzielania pierwszej pomocy, rehabilitacji chirurgicznej i intensywnej terapii.

Studenci w ramach zajęć uczestniczą w zabiegach operacyjnych, badaniach endoskopowych, codziennych czynnościach w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej   z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej. Zaznajamiają się z opieką nad ranami przewlekłymi, ranami pooperacyjnymi, opieką nad stomiami, a także przygotowywaniem pacjentów do typowych zabiegów operacyjnych. Nieodzownym elementem zajęć jest uwzględnienie zasad etyki, prawa i ogólnie przyjętych norm postępowania z osobami chorymi. Co ważne, duży nacisk kładziony jest na umiejętne przekazywanie zdobytej przez Studentów wiedzy, pacjentom i ich rodzinom.

Ważnym również elementem zajęć jest dyskusja pozwalająca na ugruntowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Dodatkowo, pracownicy Zakładu wraz ze Studentami prowadzą Studenckie Koło Naukowe, które poza typową działalnością, co roku organizuje konferencję  zwaną dotychczas jako „Międzynarodowe Sympozjum  Studentów i Młodych  Lekarzy z  Zakresu Chirurgii  i Innych  Specjalności  Zabiegowych”. 

Na konferencję tą zjeżdżają Studenci z całej Polski, zainteresowani dziedzinami zabiegowymi, a od niedawna chcących również uczestniczyć w warsztatach z zakresu m.in. Symulacji medycznych, Szycia chirurgicznego, Laparoskopii. Ostatnie Sympozjum odbyło się w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Deklaracja dostępności